top of page

Ochrana osobních údajů

 

Proč Vám představujeme tyto zásady zpracování osobních údajů?

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme připravili proto, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o osobních údajích, které shromažďujeme, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu smíme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou zabezpečeny.

Veškeré vztahy, které s námi navážete v souvislosti s našimi službami zprostředkování zaměstnání, se řídí našimi Obecnými podmínkami.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte se zpracováváním Vašich osobních údajů či se zásadami ochrany soukromí, nemůžete využívat naše služby.

Pokud jste již naše služby v minulosti využívali, patrně víte, že nabízíme služby zaměstnanecké agentury, a to osobně, prostřednictvím internetových stránek www.cassutoconsulting.com, nebo jinými způsoby, včetně partnerských internetových stránek nebo sociálních médií. Tato informační brožura o zpracovávání osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím výše zmíněných platforem nebo jinými způsoby s těmito platformami spojenými.

Společnost Cassuto Consulting jako správce osobních údajů

Cassuto Consulting s.r.o., IČO: 09054286, se sídlem na Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií a průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedury sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Ať už si hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, vytváříte si profil na našich internetových stránkách, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Veškeré naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání s jejich výslovným souhlasem nebo v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s námi. Pokud uchováváme vaše osobní údaje, např. kvůli soudnímu sporu, zakládá se toto zpracovávání na našem legitimním zájmu. Jakékoliv sdílení osobních údajů kandidátů s našimi smluvními partnery je podmíněno Vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající.

 • Jméno a příjmení

 • Akademický titul, dosažené vzdělání

 • Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

 • Státní příslušnost

 • Datum a místo narození, rodné číslo

 • Telefonní číslo, e-mailová adresa

 • Očekávaná odměna / plat

 • Řidičské oprávnění

 • Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace

 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání

 • Informace o registraci na Úřadu práce

 • Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)

 • Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah

 • Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání

 • Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace

 • Hodnocení osobnostních charakteristik

Za jakými účely osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti zprostředkovatele zaměstnání a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli během náborového procesu. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje za přímými marketingovými a statistickými účely, kteréžto zpracovávání je odůvodněno naším legitimním zájmem.

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a klientům pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako kandidát vhodný a také, že vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování podle článku 3, odstavce 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tím, že přijmete tyto Zásady ochrany soukromí, souhlasíte s profilováním svých osobních údajů za tímto účelem.

Osobní údaje rovněž shromažďujeme a ukládáme, abychom je zpracovali pro účely společnosti Cassuto Consulting jakožto agentury zprostředkovávající vzdělávání. Naše internetové stránky umožňují k odpovědím na inzeráty na konkrétní pozice přikládat přílohy. Tyto přílohy zasíláte dobrovolně a osobní údaje obsažené v těchto přílohách budou zpracovány pro účely vyhodnocení vaší vhodnosti jako kandidáta pro danou pozici.

 Váš profil na našich internetových stránkách Vám umožňuje propojit Vaši odpověď na pracovní inzerát s Vašimi účty na sociálních sítích (jako je LinkedIn či Facebook). Pokud se rozhodnete, že uvedete odkaz na svůj účet na sociálních sítích, můžeme zpracovávat nejen tento odkaz, ale také data na Vašich účtech, avšak pouze ve spojení s naší činností zprostředkovatele zaměstnání.

Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. prostřednictvím našich internetových stránek, odpovědi na pracovní inzerát, na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte sovu vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Pokud svůj profil nesmažete nebo neodvoláte souhlas, který jste dali při registraci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let od okamžiku, kdy jste naposled uzavřeli smlouvu s námi nebo naším klientem, ale ne méně než 7 let od okamžiku poskytnutí souhlasu. Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.  

Komu Vaše osobní údaje přenášíme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje výslovně za účelem našich aktivit jako zprostředkovatele zaměstnání, a abychom poskytovali s tím související služby, přenášíme Vaše údaje zaměstnavatelům shánějícím zaměstnance na inzerované pozice nebo na inzeráty vytvořené společností Cassuto Consulting. V takovém případě jsou společnost Cassuto Consulting a potenciální zaměstnavatel nezávislými správci Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané podle této informační brožury mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Pokud to bude nutné pro splnění účelu zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění našich zákonných povinností či smluvních závazků, pro ochranu našich legitimních zájmů nebo pokud to bude plynout z Vašeho souhlasu, můžeme vaše osobní údaje převést externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě musí tito dodavatelé zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje mohou rovněž být využity v rámci Skupiny Cassuto Consulting (skládající se z Cassuto Consulting Česká republika, Cassuto Consulting Slovensko, Cassuto Consulting Polsko a Cassuto Consulting Německo) za účelem zprostředkování zahraničních pracovních nabídek. Toto zpracování bude prováděno pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky na zrušení, omezení a přenositelnost a stejně tak vašimi námitkami. Budeme případ od případu přezkoumávat naše právní závazky a z těchto práv mohou být činěny výjimky.

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje rovněž můžeme, vedle jiných účelů, využít k tomu, abychom Vám zasílali komerční sdělení týkající se našich služeb zprostředkovatele zaměstnání, a to jak elektronickou poštou, tak prostřednictvím SMS zpráv. Tyto údaje můžeme využívat pro tento druh komunikace, ledaže jste (jako příjemce) tuto možnost odmítli. Zpracování je v tomto případě odůvodněno naším legitimním zájmem.

Máte právo kdykoliv si zvolit, že nechcete dostávat komerční sdělení. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného no adresu info@cassutoconsulting.com, prostřednictvím svého profilu tím, že přejdete na odkaz uvedený v komerčním sdělení nebo že zašlete zprávu na jakýkoliv z kontaktů uvedených v těchto zásadách zpracování osobních údajů. Můžete tak učinit rovněž tím, že vyplníte náš kontaktní dotazník na internetových stránkách Cassuto Consulting.  

Ne všechny zprávy, které Vám zasíláme, jsou komerčními zprávami. Vaše kontaktní údaje rovněž využíváme ke komunikaci s Vámi, např. pro zasílání informací o změnách Obecných podmínek nebo těchto zásad zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme použít rovněž pro účely remarketingu a cílené reklamy na našich internetových stránkách a rovněž stránkách třetích stran a sociálních sítích (např. Facebook či Linkedin).

bottom of page