top of page
Všeobecné podmínky a podmínky využívání webových stránek www.cassutoconsulting.com
  • Úvod

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností Cassuto Consulting s.r.o., se sídlem Na Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09054286, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 329964  (dále jen „Společnost“) na straně jedné, a osobami (dále jen „Uchazeči“ nebo jednotlivě jako „Uchazeč“), kteří využívají webové stránky provozované Společností, které se nacházejí na doméně www.cassutoconsulting.com (dále jen „Webová stránka“).

1.2 Pro účely těchto VOP se Uchazečem rozumí kterákoli fyzická či právnická osoba, která užívá tyto VOP, bez ohledu na to, zda je registrována na Webových stránkách. Užíváním Webové stránky se pro účely těchto VOP rozumí zejména vkládání informací na Webovou stránku, vyhledávání informací z Webové stránky, zpracování informací na Webové stránce a otevírání Webové stránky v internetovém prohlížeči z jakéhokoli elektronického zařízení.

1.3. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP aktualizovat, měnit či příp. nahradit novou verzí VOP. Užíváním Webových stránek Uchazeč souhlasí s aktualizovaným zněním VOP.

2.    Pravidla pro použití Webových stránek

2.1. Společnost provozuje Webovou stránku za účelem poskytování služeb zprostředkování zaměstnání Uchazečů (formou náboru, agenturního zaměstnávání, talent managementu aj.). Uchazeč není oprávněn užívat Webovou stránku za jiným účelem.

2.2. Uchazeč je povinen zdržet se zveřejňování či nahrávání jakýchkoli údajů, materiálů a souborů, které

2.2.1. jsou nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící;

2.2.2. porušují autorská práva nebo jiná práva duševního či průmyslového vlastnictví jakékoli třetí osoby;

2.2.3. jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Společností nebo třetími osobami jinak interpretovány jako nevhodné.

2.2.4. mohou být považovány za pomluvu ve smyslu § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění, ublížení na cti dle § 7 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, zasahovat do osobnostních práv fyzické osoby nebo do dobrého jména právnické osoby či jiným podobným způsobem porušovat české či zahraniční obecně závazné právní předpisy;

2.2.5. mohou podněcovat násilí nebo spáchání jiných trestných činů či přestupků nebo vést ke vzniku újmy na životě, zdraví, majetku nebo přirozených práv;

2.2.6. infikují Webovou stránku viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webové stránky, mění jejich obsah, nebo umožňují neoprávněné získávání informací z Webové stránky; nebo

2.2.7. ke svému zveřejnění či nahrání na Webovou stránku vyžadují souhlas třetí osoby a tento souhlas nebyl předem udělen.

2.3.  Pokud Společnost zjistí, že kterýkoli údaj, materiál či soubor zveřejněný na Profilu Uchazeče na Webové stránce odporuje pravidlům stanoveným odst. 3.2. tohoto článku nebo je jinak v rozporu s těmito VOP, Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění takový údaj, materiál či soubor z Webové stránky kdykoli odstranit, příp. zrušit Profil Uchazeče na Webové stránce a zabránit mu v dalším používání Webové stránky.

2.4. Uchazeč bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP a obecně závazných právních předpisů bude Společnost plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, příp. jinými orgány veřejné správy za účelem zjištění osoby, která VOP a/nebo právní předpisy porušila.

3.     Práva duševního vlastnictví

3.1.  Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu na Webové stránce jsou ve vlastnictví Společnosti, příp. osob, které k jeho užití udělily Společnosti souhlas.

3.2. Z Webových stránek není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro Vaše osobní použití nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno. Avšak i v případě povoleného stažení obsahu Webových stránek je Uchazeč povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se autorského práva či jiných práv duševního vlastnictví.

3.3.  Je přísně zakázáno upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat se software, zdrojovým kódem Webové stránky nebo jinými informacemi obsaženými na Webové stránce. Automatizovaný sběr informací z Webové stránky je zakázán.

4.    Dostupnost a změny obsahu Webové stránky

4.1.  Společnost vyvíjí veškeré úsilí pro údržbu Webové stránky tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Příležitostně však může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Společnost tímto není povinna zajišťovat nepřetržitou dostupnost Webové stránky.

4.2. Webová stránka a její fungování mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny. Společnost je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění rozšířit, omezit či jinak změnit rozsah informací zveřejňovaných na Webové stránce.

5.    Odkazy na jiné webové stránky

5.1. V zájmu rozšíření služeb poskytovaných jsou na Webové stránce uvedeny odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost neodpovídá za obsah těchto webových stránek třetích osob, které jsou uvedeny na Webové stránce. Návštěva těchto webových stránek je na vlastní nebezpečí Uchazečů.

5.2. Přeje-li si Uchazeč připojit odkaz na webovou stránku třetí osoby, je povinen zaslat Společnosti předběžné upozornění na e-mailovou adresu info@cassutoconsulting.com, a to ve znění, ve kterém si přeje je uveřejnit na Webové stránce. Společnost si vyhrazuje právo neudělit souhlas s takovýmto uvedením odkazu nebo dříve udělený souhlas kdykoli odejmout a odstranit takovýto odkaz z Webové stránky.

6.    Osobní údaje

Veškeré osobní údaje fyzických osob budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

7.    Cookies

Webová stránka používá cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti pouhých několika kB), který navštívená Webová stránka odešle do internetového prohlížeče Uchazeče. Cookie umožňuje Webové stránce zaznamenat informace o návštěvě Uchazeče, například preferovaný jazyk a další individuální nastavení. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Bližší informace k využívání cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

8.    Ukončen

Společnost je oprávněna znemožnit Uchazeči přístup na Webové stránky nebo zcela zrušit jeho registraci, a to bez náhrady a bez udání jakéhokoliv důvodu. Uchazeč nemá právní nárok na užívání Webové stránky.

9.     Závěrečná ustanovení

9.1.  Pokud se kterékoli z ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude jeho neplatnost či nevymahatelnost žádným způsobem ovlivňovat platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

9.2.   Tyto VOP se řídí českým právem. Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny příslušnými českými soudy. 

bottom of page